Verkeer en vervoer - bereikbaarheid

HOME  |  Onze programma's  |  Economie  |  Verkeer en vervoer - bereikbaarheid

Verkeer en vervoer - bereikbaarheid

Op Voorne-Putten werken de gemeentes al langere tijd samen op het terrein van Verkeer en Vervoer. Om de samenwerking mogelijk te maken is er structureel overleg (Kamer Zuidwest) op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, waar afstemming plaats vindt over het verkeer- en vervoerbeleid. Goede verkeer- en vervoervoorzieningen zijn een voorwaarde voor een goed functionerende samenleving met kansen voor de inwoner en de ondernemer. Een goede woon- en leefomgeving is gebaat bij een goede verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de (regionale) bereikbaarheid en veiligheid belangrijke randvoorwaarden zijn. De recreatieve en toeristische voorzieningen op Voorne-Putten hebben ook een grote aantrekkingskracht op mensen van buiten het eiland Voorne-Putten.

Regionale Bereikbaarheid - Wegverkeer

De gemeenten op Voorne-Putten pleiten bij diverse wegbeheerders, partners en het Rijk voor investeringen die de bereikbaarheid van het eiland ten goede komen. Want ondanks de realisatie van aanpassingen aan het wegennet op en rondom Voorne-Putten, zoals verbreding van de A15, aanpassing Hartelkruis en Hartelbrug 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse kruising N57/ Groene Kruisweg, zal na 2022 de overbelasting van de oeververbindingen weer verder toenemen.

De huidige oeververbindingen die aansluiting geven op de A15, zijn structureel zwaar belast waardoor hier regelmatig filevorming optreedt. Daarnaast zijn in deze regio de afgelopen jaren meerdere oeververbindingen zeer storingsgevoelig gebleken. Dit alles maakt dat reistijden erg onbetrouwbaar zijn. Door de groei van de economie neemt het aantal scheepvaartbewegingen toe, waardoor het aantal brugopeningen ook zal toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de totale capaciteit van de oeververbindingen voor het wegverkeer, en met name rond Spijkenisse, afneemt. Terwijl een groei van het aantal autobewegingen verwacht wordt. Na oplevering van de Blankenburgverbinding neemt naar verwachting de verkeersdruk op de N57 verder toe. De aansluiting van de N57 op de A15 en de N57 tot de Haringvlietdam behoeven een aanpassing om het extra verkeer te kunnen verwerken.

Door in het speelveld van relevante partners te kiezen voor samenwerking, lobby en een proactieve instelling wordt steeds meer bereikt, zoals o.a. betere afstemming bij werkzaamheden, realisatie van de Blankenburgverbinding, de geplande aanleg van een fietsbrug over de haven in Spijkenisse met directe aansluiting op de Spijkenisserbrug (2017) en geplande verbeteringen aan de Groene Kruisweg en aan het Steenen Baakplein.

Voor de ontsluiting van het havengebied en om de internationale connectiviteit over de weg te verbeteren is de A4 Zuid nodig waardoor de corridor Amsterdam-Den Haag-Rotterdam-Antwerpen op een effectieve wijze versterkt wordt.

Regionale Bereikbaarheid - Openbaar Vervoer

Voorne-Putten wordt ontsloten met de metro en diverse buslijnen. Met de metro is het mogelijk om snel en comfortabel met het openbaar vervoer Rotterdam en Den Haag te bereiken en een aansluiting te krijgen op het landelijk spoorwegennet. Het behoudt van de IC status van het station Schiedam is daarbij van essentieel belang. Spijkenisse is op Voorne-Putten een knooppunt voor het openbaar vervoer. Het regionale buslijnennet geeft in Spijkenisse aansluiting op de metro. Om deze overstap te verbeteren wordt het busstation Spijkenisse Centrum ingrijpend gerenoveerd waardoor de overstap sneller en comfortabeler kan plaatsvinden. Ook wordt het "verblijfsklimaat" van het metro-/ busstation Spijkenisse Centrum sterk verbeterd. Met de bus zijn er directe verbindingen met Goeree-Overflakkee, Zeeland en de Hoeksche Waard.

Om het openbaar vervoer voor een breder publiek toegankelijk te maken, worden/ zijn bushaltes integraal toegankelijk gemaakt en worden de mogelijkheden van de integratie van het openbaar vervoer met het doelgroepenvervoer onderzocht. De busbaan langs de Groene Kruisweg en andere busbanen maken het mogelijk dat er snelle busverbindingen zijn op Voorne-Putten en met het openbaarvervoerknooppunt Spijkenisse Centrum.

Regionale Bereikbaarheid - Fiets

Op Voorne-Putten ligt een uitgebreid netwerk van fietspaden dat zowel voor woon-werkverkeer als recreatief verkeer gebruikt kan worden. Met het project Hollandse Banen wordt hier een kwaliteitsimpuls aan gegeven. Ook wordt gewerkt aan een snelfietspad verbinding via de Spijkenisserbrug naar Rotterdam.

Visie op bereikbaarheid

Om een eenduidig beeld te hebben over wat de komende jaren de regionale bereikbaarheidsopgaven zijn, wordt momenteel gewerkt aan een Bereikbaarheidsvisie voor Voorne-Putten. De verwachting is dat deze eind 2016 is afgerond. De Bereikbaarheidsvisie zal dan via deze website beschikbaar zijn.

Top