Maatschappelijke zaken

HOME  |  Onze programma's  |  Maatschappelijke zaken

Maatschappelijke zaken

Het beleidsterrein maatschappelijke zaken kent een grote diversiteit aan onderwerpen. Belangrijk is de decentralisatie van de Jeugdzorg, Werk en Inkomen (Participatiewet: WWB, Wajong en Wsw) en de zorg aan langdurig zieken en ouderen (AWBZ-WMO). Deze decentralisaties gaan gepaard met een (forse) bezuinigingstaakstelling. De decentralisaties eisen bestuurlijke, ambtelijke en financiële slagkracht van de gemeenten en de beschikbaarheid van capaciteit en expertise om deze taken goed uit te voeren. 

Op Voorne-Putten bereiden de 4 gemeenten een aantal bovenregionale overleggen gezamenlijk voor, zoals het Algemeen Bestuur van de GGD-RR, de Raad voor het Publiek Belang (jeugdgezondheidszorg), het PHO Jeugdzorg en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (o.a. regionale aanpak vroegtijdig schoolverlaters). De gezamenlijke gemeenten stemmen de inbreng bij deze overlegvormen met elkaar af. Verder vindt actieve kennisuitwisseling plaats rondom de lokale vormgeving van de decentralisatie jeugdzorg en de decentralisatie AWBZ-Wmo. De Participatiewet wordt geheel op het niveau van Voorne-Putten opgepakt.

Ook op gebied van onderwijs werken de gemeenten samen. De regionale educatieve agenda (REA) is een overlegvorm waarin gemeenten en schoolbesturen van zowel primair, voortgezet als middelbaar onderwijs samenkomen en waarbij sprake is van gezamenlijke beleidsvorming en besluitvorming. De REA is een instrument om betrokkenen voor de doelstelling van het onderwijsbeleid te mobiliseren, te motiveren en te activeren. De gemeenten willen met die REA een brug slaan naar het jeugdbeleid en daarmee ook alle instanties die daarin betrokken zijn mede verantwoordelijk maken voor het slagen van die integratie. De regionaal gemaakte afspraken versterken het educatieve klimaat op Voorne-Putten.
 

Thema's

Bekijk hieronder de belangrijkste thema's uit ons Programma Maatschappelijke Zaken. 
Meer informatie over de voortgang van deze thema's vindt u in de voortgangsberichten.

Top