Geen alternatieve locaties voor windturbines

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Geen alternatieve locaties voor windturbines

Geen alternatieve locaties voor windturbines

11 december 2015

De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne willen geen onderzoek van de provincie Zuid-Holland naar nieuwe locaties voor windturbines op Voorne-Putten. De alternatieve locaties tasten het open landschap en de leefomgeving op Voorne-Putten aan en hebben een negatief effect op de economie.

De gemeenten willen daarom dat de provincie zich houdt aan de locaties die in 2012 zijn afgesproken. Dit staat in de gezamenlijke zienswijze die de vier gemeenten bij de provincie Zuid-Holland hebben ingediend.

In 2012 hebben de gemeenten van de voormalige Stadsregio, de provincie Zuid-Holland en andere organisaties afgesproken om minimaal 150 MW aan windenergie te realiseren in 2020. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Realisatie Windenergie Stadsregio Rotterdam. De afgesproken locaties voor windmolens zijn in 2014 vastgelegd in de Verordening Ruimte behorend bij de Visie Ruimte en Mobiliteit. Een deel van de locaties is of lijkt echter (deels) niet haalbaar en er zijn nieuwe locaties nodig om de provinciale taakstelling te halen. De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek (planMER) voor naar alternatieve locaties voor windmolens in de regio Rotterdam en dus ook op Voorne-Putten. Het realiseren van de convenantlocaties op Voorne-Putten hangt af van de medewerking van andere overheden, zoals Rijkswaterstaat en het waterschap. De gemeenten willen dat de provincie met hen afspraken maakt om deze locaties te realiseren.

Effecten

De gemeenten van Voorne-Putten hebben zorgen over de effecten van de alternatieve locaties op de leefomgeving, het landschap en de economische ontwikkeling van recreatie gebieden en werklocaties. De leefomgeving, met name in Zwartewaal, Heenvliet en Geervliet staat al sterk onder druk door de nabijheid van haven en industrie, maar ook door de 8 windturbines op het grondgebied van Havenbedrijf Rotterdam en aanleg van het Theemswegtracé, waarbij geluid een belangrijke factor is.

Belangrijk uitgangspunt voor de vier gemeenten is dat het open landschap ten zuiden van de Groene Kruisweg tot aan het Oostvoornse Meer niet aangetast mag worden. Dit landschap heeft niet alleen cultuurhistorische kwaliteiten, maar biedt ook tegenwicht aan de haven en het Botlekgebied aan de noordrand van Voorne-Putten. Windturbines in dit gebied zijn voor de gemeenten daarom niet aanvaardbaar.

Ook hebben de gemeenten zorgen over het effect van de alternatieve windmolenlocaties op de economie van Voorne-Putten. Dit geldt niet alleen voor de sector toerisme en recreatie, maar ook voor de ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Kickersbloem 3, waarvoor al een bestemmingsplan is vastgesteld. Wethouder Christel Mourik spreekt namens de vier gemeenten: "Voorne-Putten is een prachtig gebied om te wonen en te recreëren. Die kwaliteiten willen wij als gezamenlijke gemeenten behouden. We gaan ervan uit dat de provincie onze zienswijze dan ook ter harte neemt".

Downloaden

Top