Gewoon goed wonen op Voorne-Putten

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Gewoon goed wonen op Voorne-Putten

Gewoon goed wonen op Voorne-Putten

12 februari 2016

De gemeenteraden hebben de Woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. Met deze eerste woonvisie Voorne-Putten slaan de 4 gemeenten op het eiland de handen nog verder ineen. 

Waar we al gewend zijn afspraken te maken over ons nieuwbouwprogramma, beslaat deze woonvisie de gehele woningmarkt, inclusief de bestaande voorraad.
De ambitie voor Voorne-Putten luidt als volgt: goed wonen voor iedereen die op Voorne-Putten woont.

Reden voor het opstellen van deze woonvisie is dat in januari 2014 de gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam, samen met de corporaties en ontwikkelende partijen woningmarktafspraken hebben vastgesteld tot 2020. De stadsregio is daarbij opgedeeld in zes subregio’s. Voor de subregio Voorne-Putten geldt daarbij als bijzonderheid, dat dit woningmarktgebied ook was aangewezen als anticipeerregio, waar op termijn rekening gehouden moest worden met een stabiele bevolking of zelfs met een beperkte bevolkingsdaling, maar vooral ook met ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning van die bevolking. De subregio Voorne-Putten is officieel geen anticipeerregio meer, maar bereidt zich wel voor op de veranderingen in de bevolkingssamenstelling.

Uit onderzoek, dat in opdracht van de gemeenten op Voorne-Putten, door het bureau STEC is uitgevoerd naar de invloed van de vijf grote economische ontwikkelingen in de regio Rijnmond is naar voren gekomen dat de deze zogenaamde Big 5 slechts een zeer beperkte groei verwacht kan worden van de woningbehoefte op het eiland. Voor de te verwachten bevolkingsontwikkelingen heeft men zich gericht op de meest actuele prognose, te weten de Primos – prognose 2014. Hierin is gekeken naar de bevolkingsontwikkeling, de huishoudengroei, gezinsverdunning, ontgroening en vergrijzing.

Om de ambitie te kunnen verwezenlijken is een aantal acties genoemd zoals het verminderen van de mismatch tussen aanbod en vraag in de bestaande woningvoorraad, nieuwbouw om de woningvoorraad in aantal en kwaliteit aan te vullen, betaalbaarheid, doorstroming en marketing van het wonen op Voorne-Putten.

Meer over de Woonvisie Voorne-Putten

Top