Haven en Voorne-Putten pakken bereikbaarheid aan

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Haven en Voorne-Putten pakken bereikbaarheid aan

Haven en Voorne-Putten pakken bereikbaarheid aan

20 juni 2016

De gemeente Nissewaard, Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gaan de bereikbaarheid van het Havengebied en Voorne-Putten verbeteren.

De structurele files gecombineerd met de vele beweegbare oeververbindingen maakt het netwerk zeer gevoelig voor calamiteiten en storingen. Daarom wordt o.a. gekeken naar maatregelen om hinder van brugopeningen of storingen voor het weg- en/of scheepvaartverkeer te beperken.

Recentelijk is een netwerkbrede verkenning in opdracht van de drie partijen uitgevoerd om de huidige en toekomstige (knelpunten in de) bereikbaarheid van het Havengebied en Voorne-Putten in beeld te brengen. Ook de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat waren betrokken bij het onderzoek. De verkenning geeft aan dat ook na de aanleg van de Blankenburgverbinding er nog steeds vertragingen op zullen treden voor automobilisten die van en naar Voorne-Putten rijden.

Zowel in de huidige als toekomstige situatie (rond 2030) is er sprake van structurele filevorming gedurende de spitsperioden in het gebied. Met name de op- en afritten met de A15 (Harmsenknoop, Hartelkruis en de Aveling) hebben het zwaar te verduren. De vertragingen in het gebied zijn niet alleen hinderlijk voor de automobilist, maar zorgen ook voor een maatschappelijke kostenpost van ca. 8,9 miljoen euro per jaar.

Christel Mourik, wethouder Nissewaard en tevens lid van de bestuurscommissie van de MRDH:

Wat wij op Voorne-Putten vanuit de dagelijkse praktijk al wisten wordt nu door alle betrokken partijen dankzij dit onderzoek onderschreven: Er moet hier iets gebeuren, zowel voor de korte als de lange termijn!’

Robuustheid en veiligheid

Bruggen openen zeer frequent, onregelmatig en zijn storingsgevoelig. De afgelopen twee jaar trad gemiddeld eens per week een storing van meer dan 30 minuten aan beweegbare bruggen op. Dit leidt tot het vastlopen van alternatieve (oever)verbindingen.
Mourik, die de regio Voorne-Putten vertegenwoordigde: 

Het eiland Voorne-Putten heeft maar een paar oeververbindingen die aansluiten op de A15. Deze oeververbindingen zijn allemaal overbelast en alternatieve routes zijn er feitelijk niet. Dit heeft negatieve gevolgen voor de haven en economie. Minder hinder van brugopeningen en minder storingen is ons doel voor de korte termijn en daaraan wordt nu door alle betrokkenen hard gewerkt. Daarnaast blijft voor Voorne-Putten een extra oeververbinding om de kwetsbaarheid structureel op te lossen eveneens onverminderd urgent!”

Samen aan de slag

Rijkswaterstaat benadrukt dat er hard gewerkt wordt aan het voorkomen van incidenten en storingen aan de bruggen. Samen met het Havenbedrijf en gemeente Nissewaard worden maatregelen geïnventariseerd die getroffen kunnen worden om de hinder van brugopeningen of storingen voor het weg- en/of scheepvaartverkeer te beperken.

De komende periode zullen de betrokken partijen duidelijk maken welke maatregelen concreet nodig zijn om het havengebied en Voorne-Putten goed bereikbaar te houden.

Top