Samenwerking levert 4,6 miljoen besparing op

HOME  |  Contact  |  Nieuws  |  Samenwerking levert 4,6 miljoen besparing op

Samenwerking levert 4,6 miljoen besparing op

29 januari 2018

Door de klimaatverandering zijn flinke investeringen nodig om het (afval)watersysteem bruikbaar te houden.

Samen met de aanpak van verouderde rioleringssystemen zorgt dit voor een explosieve groei van kosten. In 2015 is door de vier gemeenten op Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta de ‘Samenwerkingsovereenkomst Voorne-Putten’ getekend. Dit met als doel om in de periode 2016-2020 samen te werken zodat gezamenlijk 4,6 miljoen euro wordt bespaard op de kosten van afvalwater. Uit een recente tussenevaluatie blijkt dat Voorne-Putten ruim voor ligt op het beoogde resultaat. De besparing van 4,6 miljoen wordt zeker vóór 2020 behaald. Daarnaast levert de samenwerking een kwalitatief betere en minder kwetsbare (afval)waterketen op.

Door de samenwerkingsovereenkomst worden taken van de verschillende organisaties nog beter op elkaar afgestemd en maatregelen gezamenlijk opgepakt. Door optimalisatie van de bedrijfsvoering en de invoering van assetmanagement wordt flink op de kosten bespaard. Deze nieuwe werkwijzen en besparingen zijn doorgevoerd in de nieuwe gemeentelijke rioleringsplannen.

Kwaliteitsverbetering

De samenwerking levert ook een kwaliteitsverbetering van het watersysteem op. Ervaringen uit uiteenlopende pilots en projecten worden gedeeld. Het gaat dan onder meer om het aanbesteden van baggerwerkzaamheden, het reinigingen en inspecteren van het rioolstelsel en de reactie van het watersysteem in extreme situaties. Hierdoor krijgen de organisaties steeds meer inzicht in het optimaal laten functioneren van de afvalwaterketen op Voorne-Putten.

De samenwerking om kosten te besparen op afvalwatergebied staat niet op zichzelf. In 2011 is een landelijk bestuursakkoord ondertekend door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Het doel is om in 2020 tot een landelijke besparing op de meerkosten in de afvalwaterketen te komen van € 380 mln. Meer informatie over dit landelijke bestuursakkoord is te vinden op www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/bestuursakkoord/.

 

Bestuurlijk overleg, Samenwerking Afvalwaterketen Voorne-Putten. Met op de foto van links naar rechts: Henk Valk (gemeente Westvoorne), Dick Verbeek (wethouder gemeente Brielle), Jan Willem Mijnans (wethouder gemeente Nissewaard), Paméla Blok-van Werkhoven (wethouder gemeente Westvoorne), Hans van Lith (wethouder gemeente Hellevoetsluis), Frank van Oorschot (heemraad waterschap Hollandse Delta), Teije Dalstra (waterschap Hollandse Delta). 

Top