Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

HOME  |  Onze programma's  |  Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid

De beleidsonderdelen ruimtelijke ordening en duurzaamheid zijn in de strategische agenda Voorne-Putten niet in een specifiek programma opgenomen. Reden hiervoor is dat beide thema’s , naast specifieke eigen onderwerpen, vooral door de verschillende programma’s heenlopen.

Ruimtelijke ordening

Het portefeuillehoudersoverleg, waarin ruimtelijke ordening een onderdeel is, is gericht op afstemming (provinciale vereiste), informatie- en kennisuitwisseling wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast worden gezamenlijke reacties opgesteld op ruimtelijke visies en plannen van hogere overheden, en worden de ruimtelijke aspecten, die binnen de overige programma’s van de strategische agenda vallen, behandeld. De uitwerking van de gebiedsvisie Voorne-Putten wordt binnen RO gecoördineerd, waarbij de regie voor uitwerking van de visie op de Noordrand als afzonderlijke gebiedsgerichte opgave is benoemd.

Duurzaamheid

Na liquidatie van de Stadregio Rotterdam (1 januari 2015), is de bestaande samenwerking op het gebied van duurzaamheid tussen de gemeenten op Voorne-Putten voortgezet en waar mogelijk versterkt. Kennisdeling (de mogelijkheden tot toepassing van duurzaamheidstechnieken breiden zich een groot tempo uit) en het organiseren van de nodig slagklacht voor het opzetten en uitvoeren van duurzaamheidsprojecten zijn hierbij belangrijke speerpunten.

Andere gezamenlijke onderwerpen die die van belang zijn betreffen: regionale duurzaamheidsagenda, convenant windenergie, convenant energieprestatie, bodembeleid, elektrisch vervoer, duurzaam ondernemen, regie DCMR, onderzoek naar beschikbaarheid van biomassa voor biovergisting, project groepsaankopen zonnepanelen.
 

Thema's

Bekijk hieronder de belangrijkste thema's uit ons Programma Ruimtelijke ordening en Duurzaamheid. 
 

Top