Wonen

HOME  |  Onze programma's  |  Wonen

Wonen

Een goed kwantitatief en kwalitatief woningaanbod is zowel van belang voor een goed woon- en leefklimaat van de inwoners van Voorne-Putten, maar is tevens een belangrijke vestigingsvoorwaarde en daarmee een economische factor van betekenis.

De woningmarkt van Voorne-Putten maakt deel uit van de zuidzijde van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Ook deze woningmarkt heeft de gevolgen ondervonden van de economische en financiële crisis. Er is sprake van grote onzekerheid op de markt. Deze onzekerheid wordt versterkt door de inperking van de investeringsruimte van corporaties door recente rijksoverheidsmaatregelen. Op de korte termijn speelt daarnaast de toenemende vraag naar voor ouderen geschikte woningen, zeker nu mensen met een beperkte zorgvraag zelfstandig moeten wonen. De ontgroening, vergrijzing en toename van alleenstaanden zal een toename van kleine huishoudens met zich meebrengen (de bevolkingstransitie).

Voorne-Putten, inclusief de deelgemeente/Rotterdamse wijk Rozenburg, is een samenhangende woningmarkt. Zo’n 80% van de verhuisbewegingen vindt plaats binnen de subregio, overwegend binnen de eigen gemeente. Indien men de gemeentegrens oversteekt, is het vaak naar een aangrenzende gemeente, niet over een grote afstand. Het opheffen van de stadsregio is een goede aanleiding om naar de vorm van samenwerking te kijken. De 4 gemeenten willen op subregioniveau, samen met de corporaties, afspraken maken over afstemming van lokaal woonbeleid. Uitgangspunt hierbij vormen de in 2015 gemaakte samenwerkingsafspraken.
 

Thema's

Bekijk hieronder de belangrijkste thema's uit ons Programma Wonen. 
Meer informatie over de voortgang van deze thema's vindt u in de voortgangsberichten.

Top